Kartläggning över själv- och samregleringen av audio-visuell media i Sverige.

Direktivet om audiovisuella medietjänster (AVMS-direktivet) berör regler för den fria rörligheten, samt innehållet i, audiovisuella medietjänster på EU:s inre marknad. I direktivet uppmanas medlemsstater bland annat att inom flera områden etablera själv- och samreglering för att exempelvis garantera att barn skyddas från olämpligt medieinnehåll. Två områden där självreglering uppmuntras lyfts fram i AVMS-direktivet: 1) Självreglering av audio-visuell reklam inom audio-visuell media.  2) Självreglering av all typ av audio-visuell media med syftet att skydda barn.

Under 2015 genomför DG-Connect en större utvärdering av AVMS-direktivet, en del av denna utvärdering berör specifikt effekten av själv- och samreglering inom ramen för AVMS-direktivet. Som en del av denna utvärdering genomför Oxford research på uppdrag av DG-Connect en kartläggning över själv- och samregleringen av audio-visuell media i Sverige.