Oxford Research gör en förstudie av arbetet med olovlig och oroväckande skolfrånvaro i Värmdö kommun

Oxford Research har fått i uppdrag av Värmdö kommun att göra en förstudie av det stöd som ges till elever med olovlig eller oroväckande skolfrånvaro. I studien ingår att kartlägga hur förebyggandet och hanteringen av skolfrånvaro ser ut hos de olika grundskolorna i kommunen, samt hur kommunens centrala förvaltning och andra samverkansparter arbetar med frågorna. Oxford Research genomför även en mätning av frånvaron på skolorna under den första delen av höstterminen som kommer att utgöra en grund för fortsatt uppföljning. Förstudien kommer att föreslå möjliga utvecklingsåtgärder som kommer att ligga till grund för ett mer långsiktgt utvecklingsarbete inom skolfrånvaro som kommunen nu inleder.

Frågan om oroväckande skolfrånvaro har nyligen även uppmärksammats på nationell nivå. En  utredning som ska kartlägga hur många elever som inte går i skolan samt föreslå åtgärder har tillsatts. Utredningen tillsattes mot bakgrunden att ett ökande antal anmälningsärenden om långvarig skolfrånvaro har kommit in till Skolinspektionen.