Tillsammans med Contextio Ethnographic AB utvärderar Oxford Research Västra Götalands program för att stödja social ekonomi.

Programmet för social ekonomi i Västra Götaland pågår under perioden 2012-2015. Det
övergripande målet är att främja den sociala ekonomin och dess aktörer samt att stärka den sociala ekonomins roll för tillväxt och utveckling inom VGR. Verksamheter inom social ekonomi bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser eller andra liknande sammanslutningar.

Utvärderingen av programmet Social Ekonomi handlar om att undersöka programmets måluppfyllelse, resultat och effekter programmet (med särskilt fokus på social innovation och socialt entreprenörskap) samt att ge förslag på hur arbetet kan vidareutvecklas och förbättras i framtiden.

Contextio är ett antropologiskt konsultföretag, verksamt sedan 1998. Företaget har mångårig och bred erfarenhet av utvärderingar, utredningar och uppföljningar inom kommun, landsting, regionen, länsstyrelsen, folkhögskolor, folkrörelser och ESF-stödda projekt. Contextio och Oxford Research kompletterar varandra i denna utvärdering och samarbetar också i andra uppdrag.