Skolverket har gett Oxford Research i uppgift att utvärdera riksrekryterande spetsutbildning i grundskolan

Oxford Research har blivit utsedd till leverantör av utvärderingar och analystjänster för Tillväxtverket till och med september 2019. Avtalet gäller verksamhetsområdena Regioner, Företag, Näringsliv, Förenkling samt Miljöteknik och miljödrivna marknader. Uppdragen kommer bland annat att avse operationalisering, design, användbarhet och metodologiskt upplägg av utvärderingar; utvärderingar av program, insatser och projekt som Tillväxtverket genomför; utvärderingar av program inom EU:s regionalfond, tematiska mål och EU:s struktur- och investeringsfonder; analyser av näringslivets konkurrenskraft; forskningsöversikter; kartläggningar; process-  och metodstöd

Oxford Research utvärderar försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser, en satsning som administreras av Skolverket. Syftet med spetsutbildningarna är att eleverna ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Utbildningarna ska inrymma särskild fördjupning och breddning i det eller de ämnen som spetsutbildningarna är inriktade mot och eleverna ska ges möjlighet att läsa och få betyg i gymnasiekurser i dessa ämnen.

Oxford Research kommer att sammanställa och analysera data om utbildningarnas organisation, genomförande, urvalsförfarande, samverkan och undervisning. Vi kommer även att genomföra en tematisk förstudie inriktad på hur undervisningen genomförs. Uppdraget ska genomföras under hösten 2015 och avrapporteras innan årsskiftet.

För mer information kontakta analytiker Caroline Holmgren, caroline.holmgren@oxfordresearch.se