Oxford Research har fått i uppdrag av Region Jämtland Härjedalen att stötta implementeringen av hållbarhetskriterier samt Agenda 2030 i regionens strategiarbete. Stödet föder in till regionens kommande arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi.

Under 2019 pågår ett arbete på Region Jämtland Härjedalen med att revidera den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Som en del av revideringsprocessen vill regionen stärka sin förmåga att gå från analys till handling: att se över de analysunderlag som redan fanns i regionen, vidareutveckla dessa, samt implementera hållbarhetsperspektiv och de globala målen (Agenda 2030) i analys, uppföljning, strategier och regionala processer.

Region Jämtland Härjedalen har gett Oxford Research i uppdrag att stötta processen för att ytterligare stärka kapaciteten för arbetet med hållbar regional utveckling och tillväxt. Uppdraget är uppdelat i följande tre faser:

  1. Genomgång av nuvarande RUS och uppföljningsrapporten ”Läget i länet” och hur dessa kopplar an till dagens hållbarhetsmål och Agenda 2030
  2. Vidareförädling av regionens digitala plattform för tillgång till kontinuerlig statistik och analys i syfte att tillgängliggöra statistik och analys
  3. Omvärldsbevakning av befintliga metoder och arbetssätt, både nationellt och internationellt

Uppdraget avslutas med en skriftlig rapport i september 2019 och ett mer lättillgängligt informationsmaterial som Region Jämtland Härjedalen kan använda som stöd i det kommande regionala utvecklingsarbetet.