Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gett Oxford Research i uppdrag att utvärdera investeringsstöd till hästföretagare i Västra Götalands län vilka delas ut inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Investeringsstödens övergripande mål är att åstadkomma ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling av landsbygden.

I genomförandestrategin av landsbygdsprogrammet för Västra Götalands län 2007-2013 beskrivs hästnäringen som en prioriterad verksamhet för mottagande av investeringsstöd då hästnäringen anges ha en betydande potential för turism, avel, foderproduktion samt ökad attraktionskraft för landsbygden.

Utvärderingen fokuserar på hur investeringsstödet påverkat företagen och dess verksamhet. Den färdigställda rapporten kommer användas som kunskapsunderlag inför kommande programperiod