Oxford Research samarbetar med Amnesty International Sverige för att ta fram rekommendationer på området flyktingar och migranters rättigheter inför kommande programperiod.

Amnesty International Sverige arbetar sedan en lång tid tillbaka med flyktingars rättigheter och att människor på flykt inte ska utsättas för kränkningar av sina mänskliga rättigheter med utgångspunkt i den internationella flyktingrätten och folkrätten. Under perioden 2015-2020 har verksamheten bland annat bestått av arbete för att människor på flykt ska ha säkra och legala vägar till länder där de kan söka asyl, och för en rättssäker asylprocess. Det har delvis bestått av att bistå flyktingar och asylsökande med rådgivning och att handlägga enskilda ärenden, samt genom ett politisk påverkansarbete.

Arbetet består också bland annat i att bevaka och kommentera relevanta lagförslag och andra initiativ i såväl Sverige och EU som på FN-nivå. Utgångspunkten i arbetet är den internationella flyktingrätten och folkrätten.

Amnesty International Sverige har uppdragit åt Oxford Research att utvärdera perioden mellan 2015 och 2018. Syftet med utvärderingen är att bedöma arbetet i förhållande till målsättningarna och enskilda rättighetsbärare, och utifrån verksamhetens relevans, effekt och resultat, effektivitet och hållbarhet. Ett stort fokus ligger på lärande och rekommendationer som ska ligga till grund för framtagandet av prioriteringar för den nya programperioden 2021.

Uppdraget genomförs med hjälp av intervjuer av anställda och medlemmar som arbetar med flykting-och migrationsfrågor samt två workshops med olika målgrupper. Uppdraget avslutas under våren 2020 och rapporteras i flera skriftliga leveranser.