Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att kartlägga vilka typer av myndighetsstöd som aktörer i landsbygdskommuner efterfrågar. Kartläggningen ska ligga till grund för Tillväxtverket och andra myndigheters stöd till landsbygdsutvecklingen i Sverige.

Tillväxtverket har i uppdrag att tillsammans med andra nationella myndigheter ta fram en metod för landsbygdsanalyser. Tillväxtverket och andra myndigheter ska även kartlägga och föra dialog kring på vilket sätt myndigheterna internt och i samarbete med andra myndigheter bidrar till landsbygdsutveckling.

Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra en kartläggning av vilka typer av myndighetsstöd inom områden angivna i proposition 2017/18:179.1 som aktörer i olika landsbygdskommuner efterfrågar.

Resultaten kommer att presenteras i en rapport och vid ett nationellt möte med myndigheterna gällande myndigheters stöd till landsbygdsutveckling.