Oxford Research har tillsammans med IPSOS fått i uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar att genomföra en studie av implementeringen av EU:s strategi och handlingsplan för riskhantering inom tull. Studien ska dels bidra med underlag till kommissionens avslutande rapport till Europeiska rådet, dels stötta medlemsstaterna i deras fortsatta implementering av strategin.

I kölvattnet av att riskhantering introducerades som en del i EU:s juridiska ramverk år 2015 antogs en kommuniké om en EU-gemensam strategi och handlingsplan för riskhantering inom tull. Strategin innehåller sju delmål som alla syftar till det övergripande målet om att uppnå en effektiv, högkvalitativ och mångskiktig ansats till riskhantering inom tull bland EU:s medlemsstater. Kopplad till strategin finns en handlingsplan som består av 22 åtgärder och 54 delåtgärder.

Syftet med studien är att:

  • Förse kommissionen med underlag till den avslutande rapporten till Europeiska rådet.
  • Utveckla och validera en effektiv rapporteringsmekanism för att mäta och följa upp på resultaten och effekterna av strategins implementering.

Studien kommer att genomföras i tre separata delar:

  • En enkät som skickas ut till berörda nationella myndigheter i respektive medlemsstat. Enkäten kommer att kompletteras med semi-strukturerade intervjuer och dokumentstudier av relevant material.
  • En sammanställning och analys av data för samtliga av strategins delmål, åtgärder och delåtgärder.
  • Ett fullt användbart ramverk för mätning och uppföljning av strategins implementering i medlemsstaterna.

Studien kommer att slutrapporters i ett paket bestående av ett underlag till kommissionens avslutande rapport samt ramverket för mätning och uppföljning. I tillägg till detta kommer slutsatser och rekommendationer presenteras för det fortsatta arbetet med strategin och inför framtagandet av nästa strategi som är under utveckling. Studien slutrapporteras i juni 2020.