Oxford Research har uppdragits att kartlägga befintliga program för kompetensutveckling av vuxna i Sverige. Kartläggningen ska utgöra underlag för rekommendationer om hur systemet för kompetensutveckling av vuxna kan förbättras.

Oxford Research har fått i uppdrag av Institute of Employment Studies (IES) att kartlägga befintliga program för kompetensutveckling för vuxna i Sverige. Uppdraget går ut på att undersöka vilken roll arbetsplatsbaserat lärande kan spela i kompetensutveckling, identifiera brister i landets befintliga system samt att presentera rekommendationer för framtida utveckling.

Materialinsamlingen omfattar skrivbordsstudier, djupintervjuer och fokusgrupper med olika experter inom kompetensutveckling. Det samlade materialet ska sammanställas och analyseras i en fallstudie som inrapporteras till IES.

Uppdraget pågår fram till januari 2019 och är en del av en större studies som genomförs av Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop).