Oxford Research kartlägger styrkeområden i Region Örebro Län som del av regionens utveckling av RIS3

På uppdrag av Region Örebro Län kommer Oxford Research under sommaren 2015 att utföra en styrkepositionsanalys för Örebroregionen. Analysen kommer att användas som underlag i regionens fortsatta arbete med smart specialisering, utvecklingen av en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering – en så kallad RIS3 – och revideringen av den Regionala Utvecklingsstrategin.

Uppdraget går ut på att kartlägga befintliga styrkeområden i Örebroregionen och resulterar i att ett antal nischer identifieras där regionen har långsiktiga konkurrensfördelar. Uppdraget delas in i fyra delanalyser med inriktning mot akademi, näringsliv, offentlig sektor och det civila samhället. Resultaten av delanalyserna kommer att bindas samman i en regional workshop med ledande aktörer och innovatörer. Datainsamling och databearbetning genomförs genom en kombination av statistik, dokumentstudier och ett stort antal intervjuer.

För mer information kontakta Analytiker Hjalmar Eriksson på hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se