Oxford Research har fått i uppdrag av Landstinget Västernorrland att genomföra en analys inför framtagandet av en smart specialiseringsstrategi. Uppdraget innebär att ta fram de näringslivsmässiga- och kunskapsmässiga styrkepositionerna i regionen och därefter sammanställa ett underlag för regionens fortsätta arbete med smart specialisering.

En smart specialiseringsstrategi (RIS3) är en strategi för specialisering av kunskapsaktiviteter som ska bidra till ekonomisk transformation i en region. Strategin består av prioriteringar som pekar ut riktningar i form av önskade aktiviteter för hur betydelsefulla nischer i det regionala näringslivet kan utvecklas, exempelvis genom att koppla ihop dem med ledande regionala kunskapsområden.

Trots att smart specialisering som koncept och strategi fortfarande är under utveckling har spridningen varit snabb bland europeiska regioner de senaste åren. Regionala RIS3 nämns i allt fler europeiska policydokument, inte minst som ett krav för att få ta del av finansiering inom två av regionalfondens investeringsprioriteringar.

Uppdraget för Region Västernorrland innefattar en analys av de regionala tillgångarna, så som teknisk infrastruktur, kopplingar till omvärlden och regionens ställning inom den europeiska och globala ekonomin samt entreprenörsmiljöns dynamik. Därutöver kommer analysen ta hänsyn till hållbarhetsdimensionen samt ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv.

Oxford Research kommer att genomföra en näringslivsmässig- och kunskapsmässig styrkepositionsanalys för att därefter analysera resultaten utifrån olika dimensioner så som exempelvis jämställdhet.