Oxford Research har fått i uppdrag av Svenska Institutet (SI) att utvärdera verksamheten som SI har genomfört inom ramen för Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014-2018.

SI har tillsammans med Sida fått i uppdrag att genomföra verksamhet som stöder den demokratiska utvecklingen i Ryssland och bidrar till ökad respekt för mänskliga rättigheter samt bidrar till en förbättrad miljö i Östersjöområdet och nordvästra Ryssland. SI:s roll inom ramen för strategin är primärt att bidra till ökad kunskap, ökad kapacitet samt samarbeten och stärka relationer. SI faciliterar dialog och kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt förmedlar kontakter mellan svenska och utländska aktörer. Inom ramen för det bilaterala arbetet med Ryssland har SI under 2017 genomfört projektstöd, stipendieprogram, verksamhet för stipendiater och alumner, besöksprogram samt kommunikation och evenemang.

Oxford Research ska under hösten 2018 genomföra en teoribaserad utvärdering som utgår från framtagande av en verksamhetslogik för strategin. Utvärderingen kommer att genomföras med hjälp av dokumentstudier, djupintervjuer med tidigare deltagare i de olika program som SI anordnat inom ramen för strategin, samt av intervjuer med nyckelpersoner i genomförandet av programmen. Utvärderingen ska bland annat titta på vad som har uppnåtts hittills, om den genomförda verksamheten varit ändamålsenlig samt om verksamheten är relevant i relation till kontext och strategi.