Oxford Research studerar uppfattningarna om första utlysningen inom Smarta, Gröna och Integrerade Transporter

Forum för transportinnovation är en plattform som samlar företag, myndigheter och forskningsinstitutioner som vill arbeta för ett innovationsklimat som möjliggör gemensamma lösningar inom transportsektorn. Forumet verkar för en starkare position i det internationella samarbetet, särskilt i EU och forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020. Därför har Forumet gett Oxford Research i uppdrag att studera svenska innovationsaktörers uppfattningar om det första arbetsprogrammet för samhällsutmaningen Smarta, Gröna och Integrerade Transporter i Horisont 2020.

Under hösten 2015 kommer Oxford Research att genomföra en intervjustudie med företag, myndigheter och forskningsinstitutioner och med samtliga trafikslag. Resultaten från intervjustudien kommer att kompletteras med dokumentstudier och redovisas i en rapport som dokumenterar hur de svenska aktörerna ser på utformningen av Horisont 2020 i jämförelse med EU:s tidigare ramprogram för forskning.

För mer information kontakta analytiker Hjalmar Eriksson, hjalmar.eriksson@oxfordresearch.se