Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att följa upp företagsklimatet i 39 kommuner. Uppdraget tar särskild hänsyn till statsbidrag som delats ut eller kommer att delas ut till kommunerna under åren 2018–2021 samt 2022–2024.

Uppdraget ska mynna ut i en nulägesbild av hur företagsklimatet utvecklas i de 39 kommunerna samt ge en ökad förståelse för vilken skillnad som statsbidraget innebär. Det ska också bidra till Tillväxtverkets arbete med att stärka de 39 kommunernas lärande om hur deras aktiviteter påverkar företagsklimatet.

Uppdraget består av en indikatorsuppföljning och analys av befintlig statistik från i huvudsak följande två undersökningar:

  • Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner
  • Sveriges kommuner och regioners undersökning Insikt

Uppdraget genomförs under 2022–2024. Årliga rapporter och presentationsmaterial kommer att lämnas till Tillväxtverket. Oxford Research kommer även medverka i erfarenhetsträffar med Tillväxtverket, berörda kommuner och andra intressenter.

Vad är ett företagsklimat?

Företagsklimat kan beskrivas som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagare i vardagen. Ur ett kommunalt perspektiv kan det till exempel handla om kommunernas tillgänglighet och service, samspelet mellan företagen internt, och mellan olika förvaltningar.

Företagsklimatet är viktigt eftersom det utgör förutsättningarna för företagande i en kommun.