På uppdrag av Region Örebro län kommer Oxford Research, under våren 2019, att genomföra en omvärldsanalys om uppföljning och analyser kopplade till regionala utvecklingsstrategier. Uppdraget ska ge underlag och inspel till hur Region Örebro län själva kan förbättra analys- och uppföljningsarbetet till sin nya utvecklingsstrategi – och därmed stärka lärandet kring, och utvecklingen utifrån, strategin.

Under våren 2018 antog Region Örebro län sin nya regionala utvecklingsstrategi. Nu vill regionen fördjupa sin uppföljning kopplat till den nya strategin genom att ta fram en analys- och uppföljningsplan som kan stärka lärandet i regionen – och därmed genomförandet av strategin.

Mot bakgrund av detta har man gett Oxford Research i uppdrag att, under våren 2019, genomföra en omvärldsanalys avseende svenska regioners arbete med uppföljning av regionala utvecklingsstrategier. Syftet är att ge underlag, inspiration och inspel till Region Örebro län utifrån hur andra regioner arbetar i frågan. Oxford Research genomför omvärldsanalysen genom bland annat insamlande av skriftliga underlag och intervjuer med regionala och nationella aktörer med inblick i uppföljning och analys av regionala utvecklingsstrategier. Viktiga faktorer som undersöks är hur man organiserat uppföljningen, metoder och inriktning, och inte minst hur regioner arbetat för att skapa faktiskt lärande och återkoppling utifrån den uppföljning som görs.