Oxford Research har fått i uppdrag av Region Norrbotten att kartlägga kapitalförsörjningsstrukturen i länet.

Som ett led i Region Norrbottens arbete med att samordna och leda den regionala näringslivsutvecklingen önskas en utredning över huruvida efterfrågan och utbud av kapital för finansiering av små och medelstora företags investeringar, tillväxt och utveckling balanserar eller inte i Norrbotten.

Utredningen syftar till att besvara följande frågor:

  • Hur ser utbudet av kapital för finansiering av små och medelstora företag i regionen ut, fördelat på olika typer av finansiella aktörer och olika typer av kapital?
  • Hur ser efterfrågan på kapital för finansiering av små och medelstora företag i regionen ut, fördelat på till exempel branscher, företagsstorlek och olika faser i företagens utveckling?
  • Finns det ett finansieringsgap som motiverar offentliga insatser utöver de som redan genomförs?
  • Vilken inriktning och omfattning skulle eventuella investeringsfrämjande åtgärder i regionen i så fall ha?
  • Vad finns det för behov av stöd från regional nivå? Och hur skulle dessa stöd kunna utformas?

För att besvara frågorna kommer en tredelad analys att genomföras. Analysen består av en utbudsanalys, en efterfrågeanalys, samt en systemanalys. Datainsamlingen för uppdraget består av skrivbordsstudier, korta telefonintervjuer, djupintervjuer, workshops och så kallade minienkäter.

Uppdraget slutrapporteras i augusti 2019.