Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att ta fram en kartläggning och behovsanalys över utrikes födda kvinnors vägar till egenföretagande i Sverige. Syftet med uppdraget är att förse Tillväxtverket med en bättre kunskapsbild av målgruppen så att myndigheten på så vis kan utforma sitt kommande arbete för att främja integration och jämställdhet.

Utrikes födda kvinnor står inför särskilt stora utmaningar för att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Med anledning av det har regeringen gett en rad olika uppdrag till Tillväxtverket för att stötta målgruppen. Uppdragen innebär bland annat insatser för att stärka kvinnonätverk och främja egenföretagande bland utrikes födda kvinnor. Regeringsuppdragen tar avstamp i vikten av att arbeta för jämställdhet, men också i betydelsen av att tillvarata utrikes födda kvinnors specifika kompetenser och kunskaper för att fortsatt stärka och utveckla svensk konkurrenskraft och välfärd.

För att arbeta med regeringsuppdragen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt önskar Tillväxtverket få en bättre kunskapsbild av målgruppen. Oxford Research har därför getts i uppdrag att ta fram en kartläggning och behovsanalys av utrikes födda kvinnor som har etablerat sig som egenföretagare, samt utrikes födda kvinnor som har ambitioner om att starta eget företag. Kartläggningen och analysen kommer särskilt att fokusera på kontextspecifika utmaningar, behov och framgångsfaktorer och innebär både kvantitativa och kvalitativa dataöversikter.

Uppdraget slutrapporteras den 30 april 2019.