Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera den regionala strategin Collaborative Tourism 2020 i Skåne. Uppdraget går ut på att utvärdera hur väl implementeringen och verkställandet av strategin når satta resultat och mål.

2012 presenterade Tourism in Skåne initiativet Collaborative Tourism, som syftar till ett samlat arbete kring besöksnäringen i regionen. Med strategin hoppas man bland annat kunna skapa fler och starkare företag och produkter, i linje med målet om att vara en av de två mest besökta destinationerna i landet.

Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera hur Tourism in Skånes handlingsplaner implementeras samt hur pågående processer, projektinitiativ och marknadsarbete korrelerar mot långsiktiga mål och effekter. Projeketet, som löper fram till maj 2019, kommer mynna ut i en rapport som ska kunna ligga till grund för Tourism in Skånes fortsatta arbetet med strategin mot 2030.

Utvärderingen består av en dokumentanalys av relevanta handlingsplaner, en enkät riktad till samtliga turism- och näringslivschefer i Skånes kommuner samt semistrukturerade intervjuer med cirka 40 respondenter på lokal, regional och nationell nivå med inblick i besöksnäringen i Skåne och i Sverige.