Oxford Research har fått i uppdrag att genomföra en interimutvärdering av Common Support Centre för generaldirektoratet för forskning och innovation (DG RTD) inom Europeiska kommissionen.

Common Support Centre startades 2014 av DG RTD i syfte att stödja sina tjänstemän och andra europeiska och nationella myndigheter att navigera i det komplexa Horisont 2020-programmet, som omsätter 80 miljarder euro för forskning, teknisk utveckling och innovation. Centret erbjuder en rad stödfunktioner inom forskningskommunikation, juridik, revision, bidragsfrågor, IT-verktyg och databaser. Det övergripande målet är att stärka samarbetet och implementeringen av Horisont 2020, och därmed öka effektiviteten i programmet. Centret bidrar också till att samla in och sprida information som behövs för att förbättra programmet framöver.

Syftet med utvärderingen är att utreda huruvida Common Support Centre hittills har varit framgångsrikt, och att avgöra om centret representerar en modell som kan appliceras inom andra av EU:s åtgärdsprogram. Utvärderingen kommer att genomföras genom skrivbordsstudier, enkäter till kommissionens anställda och nationella tjänstemän, intervjuer samt en analys av kostnadseffektiviteten.

Utvärderingen kommer att genomföras under de närmsta sex månaderna, med stöd av Technopolis Group.