Regeringskansliet har uppdragit åt Oxford Research att utvärdera Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua). Utvärderingen slutrapporteras i juni 2020.

Inom ramen för utvärderingen kommer ett stort antal intervjuer genomföras med företrädare för kommuner och Arbetsförmedlingen. Intervjuerna kommer bland annat att undersöka hur Dua bidragit till samverkan mellan kommuner och myndigheten. Både individuella intervjuer och gruppintervjuer kommer att genomföras.

Intervjuerna kompletteras med studier av styrdokument samt analys av enkätdata som illustrerar kommunernas syn på samverkan mellan de aktörer som påverkats av Dua:s insatser.

Utvärderingen slutrapporteras till Regeringskansliet i juni 2020.