Oxford Research har uppdragits av Vinnova att utvärdera det nationella inkubatorprogrammet. Uppdraget omfattar perioden 2015-2018 och resultaten av utvärderingen är tänkta att vägleda Vinnova i utformningen av fortsättningen på programmet.

Oxford Research har fått i uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova) att utvärdera det nationella inkubatorprogrammet. Fokus för uppdraget är att bedöma kvalitet, effektivitet och prestation i stödet från inkubatorerna, hur stödet utvecklats och den betydelse det omgivande nationella och regionala stödsystemet har haft för detta.

Utvärderingen antar en teoribaserad ansats, där en insatslogik specificerar vilka resultat och effekter som förväntas samt visar på hur det i teorin är tänkt att aktiviteter som företas ska leda till önskade utfall och resultat och hur dessa i sin tur ska leda till förväntade effekter.

Resultaten av utvärderingen ska vägleda Vinnova i hur programmet ska utformas från och med 2021. Utvärderingen ska även ge underlag för hur programmet kan följas upp och utvärderas framöver. Mottagare för utvärderingens resultat är i första hand Vinnova och i andra hand inkubatorer, regionala intressenter samt branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).