Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera den första delen av forskningsprogrammet Education for Tomorrow. I uppdraget ingår att analysera forskningens akademiska och samhälleliga inverkan, att beskriva spridningsmetoder samt att studera det nordiska mervärdet och beaktandet av genus inom programmet.

Education for Tomorrow är ett nordiskt forskningsprogram på utbildningsområdet som pågår mellan 2013-2023. Programmet administreras av Nordiska ministerrådets forskningsorgan, NordForsk, och innehåller fem storskaliga forskningsprojekt, forskningsnätverket Justice through Education (JustEd) samt flera tvärgående del- och underprojekt.

Oxford Researchs utvärdering av Education for Tomorrow kommer att genomföras som en programutvärdering med stöd i OECD:s kriterier för programutvärderingar. Analysen finner stöd i ett konceptuellt ramverk för forskningskapacitetsbyggande (“research capacity building”) och effektsekvenser (”sequences of impact”). Datainsamlingen består av dokumenstudier, en bibliometrisk analys samt semistrukturerade intervjuer med aktörer som på olika sätt varit involverade i programmet.

Uppdraget slutrapporteras i september 2019 och presenteras vid två tillfällen för NordForsk, programmets styrkommitté och andra intressenter.

Uppdraget genomförs i samarbete med Dr Anders Fredriksson, som fungerar som projektledare och kontaktperson för uppdraget, anders.fredriksson@oxfordresearch.se, (+46) 702 09 04 32