Oxford Research har fått i uppdrag av Sundsvalls kommun att utvärdera projektet ”Baspaket språk och integration”. Syftet med utvärderingen är att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projektet, understödja erfarenhetsspridning och att främja projektets genomförande under och efter tiden för insatsen.

ESF-projektet ”Baspaket språk och integration” i Sundsvalls kommun pågår fram till juni 2020. Projektets övergripande syfte är att förbättra kommunens service gentemot gruppen nyanlända. Genom att erbjuda kommunens medarbetare utbildning i frågor som rör bland annat integrationsprocessen, språk, integration, mänskliga rättigheter och diskriminering strävar projektet efter att öka medarbetarnas kunskap om och förståelse för gruppen nyanländas behov.

Oxford Research genomför en lärande utvärdering som ska bidra med kunskapsuppbyggnad hos projektledare och projektägare. Genom enkäter och intervjuer med projektdeltagare och nyckelpersoner utvärderas projektets utfall, resultat och förutsättningar för att åstadkomma effekter på lång sikt. Därtill erbjuds ett pedagogiskt processtöd för att säkerställa hög pedagogisk kvalitet på utbildningarna.