På uppdrag av Länsstyrelsen Södermanlands län utvärderar Oxford Research ett antal etableringsinsatser som genomförts i Vingåkers kommun mellan 2017 och 2021. Insatserna syftade till att underlätta och påskynda etablering av nyanlända i kommunen.

Under perioden 2017 till 2021 har Vingåkers kommun beviljats statsbidrag av Länsstyrelsen Södermanlands län för att genomföra en rad etableringsinsatser. Tillsammans syftade insatserna till att underlätta och påskynda etableringstiden för nyanlända i kommunen. Sammantaget innebar insatserna att målgruppen fick samhällsinformation, utbildningar och sociala kontaktytor relaterade till teman som arbets- och bostadsmarknad, svenska språket, föräldraskap och fysisk hälsa.

Oxford Research genomför på uppdrag av Länsstyrelsen Södermanlands län en ex-post-utvärdering av insatserna. Utvärderingen undersöker både genomförandeprocess och måluppfyllelse och inbegriper dokumentstudier och intervjuer med deltagare, projektledning och projektfinansiärer. Arbetet med utvärderingen pågår mellan september 2021 och maj 2022.