Oxford Research har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att utvärdera nätverket GAME, som syftar till att skapa nya förutsättningar för innovationer kring hållbar utveckling och samverkan mellan företag, myndigheter, forskningsorganisationer och civilsamhälle i Västra Götalandsregionen.

Utvärderingen består i att analysera nätverket GAME utifrån flertalet perspektiv – både med inriktning på verksamhetens mål och genomförande – och på verksamhetens positionering och framtida utmaningar. Uppdraget innebär således en gedigen genomlysning av verksamheten där en första del tar avstamp i verksamhetens behovsanalys, relevans och genomförandelogik samt i en effektutvärdering med inriktning på genomförda aktiviteter och uppnådda mål.

En andra del riktar in sig på nätverket och dess möjligheter att skapa mervärden, att vara en aktiv och samverkande part inom insatsområdet och hur positionering sker i förhållande till andra strategier och verksamheter. Slutligen syftar uppdraget till att bidra till den framtida utvecklingen av GAME genom att blicka framåt mot utmaningar, alternativa genomföranden och eventuella nya samarbeten.