Norden har en lång tradition av fri rörlighet över gränser för individer och företag. Oxford Research ska nu utvärdera Gränshinderrådets arbete.

Gränshinderrådet är ett politikst tillsatt organ inom Nordiska Ministerrådet som av de nordiska regeringarna har i uppdrag att främja den fria rörligheten inom Norden. Gränshinderrådet, som inledde sin verksamhet 2014, tar vid efter Nordiskt Gränshinderforum (2007-2014).

Gränshinderrådet har identifierat följande fokusområden för sin verksamhet:

  • Att identifiera, samordna och undanröja existerande gränshinder,
  • Att förebygga att nya gränshinder uppstår,
  • Att informera om gällande lagar och regler.

Gränshinderrådet består av upp till 10 personer som representerar de nordiska länderna, de autonoma regionerna (Färöarna, Grönland och Åland), samt Nordiska Ministerrådets generalsekreterare och en representant från Nordiska Rådet. Ordförandeskapet i Gränshinderrådet skiftar årligen mellan de nationella medlemmarna i Gränshinderrådet och följer ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet.

I samband med avslutet av Gränshinderrådets ursprungliga mandat har Nordiska Ministerrådet gett Oxford Research i uppdrag att genomföra en utvärdering av Gränshinderrådets arbete under perioden 2014-2017. Utvärderingens grundläggande syfte är således att granska, utvärdera och bedöma Gränshinderrådets arbete, organisation och resultat i relation till utsatta mål, krav och visioner. Utvärderingen genomförs under våren och sommaren 2017.