Oxford Research har fått i uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten att utvärdera projekten inom Interreg-programmet Botnia-Atlantica. Uppdraget innebär evaluering av huruvida programmets projekt har bidragit till att uppfylla programmets mål och vilka resultat som har uppnåtts. Uppdraget innebär även en utvärdering av programmets eventuella inverkan på den överskådliga utvecklingen i programområdet.

Interreg-programmet Botnia-Atlantica är ett samarbete mellan regioner i grannländerna Sverige, Norge och Finland som syftar till att bemöta gemensamma utmaningar samt utnyttja ömsesidiga möjligheter. Programgeografin innefattar sex länsregioner och en kommun. I Sverige ingår Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun i Gävleborgs län. I Finland ingår landskapen Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten. I Norge ingår Nordland fylke.

Oxford Researchs utvärderingsuppdrag beaktar både avslutade och långt implementerade projekt med avsikt att kartlägga de resultat som projekten genererat och bedöma huruvida resultaten uppfyller programmets önskvärda mål. Samtidigt ser utvärderingen till programmets kontext och undersöker i vilken utsträckning programmet har inverkat på den övergripande utvecklingen inom programområdet, med särskilt fokus på programmets fyra fokusområden (innovation, näringsliv, miljö och transport). Utvärderingens huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om programmets resultatuppfyllelse och bidra till lärande inför kommande programperioder.

Uppdraget kommuniceras genom en skriftlig rapport och ett seminarium med uppdragsgivaren.