Oxford Research har uppdragits att utvärdera tre livsmedelssatsningar i Västra Götaland i syfte att undersöka medverkande företags utveckling och kundnöjdhet.

Oxford Research har fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att genomföra en utvärdering av de tre livsmedelssatsningarna Livsmedelsacceleratorn, Lokalproducerat i Väst och Nordic Taste and Flavour Centre. Utvärderingen fokuserar på företag som medverkat i respektive satsning med syfte att utvärdera deras utveckling och kundnöjdhet.

Datainsamlingen består av en strukturerad telefonenkät riktad till samtliga medverkande företag, semistrukturerade intervjuer med ett urval av företag samt dokumentanalys av projektbeslut och satsningarnas verksamhetsbeskrivningar.

Uppdraget genomförs under perioden april till augusti 2019 och utmynnar i en slutrapport och två presentationer för  intressenter i Västra Götaland.