Oxford Research har uppdragits att utvärdera Nordregios produkter och kommunikation samt att komma med rekommendationer för det fortsatta arbetet i linje med interna strategier.

Nordregio är ett internationellt forskningscenter för regional utveckling och planering under Nordiska ministerrådet. Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera Nordregios produkter och hur dessa används av beslutsfattare och andra intressenter i Norden.

Uppdraget syftar till utvärdering av två aspekter av Nordregios aktiviteter: dels Nordregios produkter (output), dels en utvärdering av Nordregios kommunikation (outreach). Produktutvärderingen handlar om att undersöka och analysera hur och i vilken utsträckning Nordregios output används av nyckelintressenter med fokus på att samla in åsikter och exempel på hur användbara produkterna är och hur de används inom akademien och i policy-diskussioner på nationell, regional och lokal nivå. Uppdraget syftar vidare till att utvärdera Nordregios outreach och att leverera rekommendationer för det fortsatta arbetet i linje med interna strategier.

Uppdraget påbörjas i april 2019 och levereras genom en rapport och workshop i augusti 2019.