Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera programmen Hållbar förskola och Fokus undervisning som drivs av forskningsinstitutet Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola (Ifous).

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som arbetar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Institutet samordnar praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där både lärare och skolledare aktivt deltar i kunskapsutvecklingen.

Satsningar på skola och förskola

Programmet ”Fokus Undervisning” syftar till att fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående.

Syftet med programmet ”Hållbar förskola” är att utveckla långsiktiga och forskningsbaserade arbetssätt så att förskolan kan arbeta med hållbar utveckling och därigenom stärka barns lärande inom området.

Programmen ska bidra till forskningen genom utvecklade kunskaper och metoder, synliggjorda forskningsfrågor och publicerade resultat. De ska också bidra till utveckling i de förskolor och kommuner som deltar i programmen.

Utvärdering av resultat

Fokus för de utvärderingar som Oxford Research genomför är att följa upp på resultaten i de deltagande verksamheterna. I detta ingår att följa upp på de resultat som uppstår till följd av att forskare och verksamheter samverkar med varandra.

Utvärderingarna ska även ge svar på programmens mål har uppnåtts.