Oxford Research har fått i uppdrag av Statskontoret att utvärdera statens stöd till utvecklingen av offentliga måltider.

Uppdraget innebär att utvärdera Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, som inrättades 2011. Kompetenscentrumet utvecklar råd och stödmaterial, samverkar med nationella myndigheter och organisationer på måltidsområdet, sammanställer och sprider goda exempel samt anordnar branschdagar och andra mötesplatser för den offentliga måltidsbranschen och dess beslutsfattare. Kompetenscentrumets uppgifter har varierat något sedan starten, både vad gäller tematiskt fokus och målgrupper.

Utvärderingen fokuserar främst på de resultat och effekter som centrumet uppnått eller bidragit till, hur effektivt det utnyttjat resurser, hur verksamheten knutit an och bidragit till övergripande strategiska målsättningar och strategier såsom Agenda 2030, samt vilken relevans, nytta och mervärde centrumet bidragit till för sina målgrupper och samverkanspartners.

Utvärderingen kommer att genomföras med hjälp av skrivbordsstudier, en enkät riktad till kommuner samt telefonintervjuer med interna aktörer och externa intressenter. I utvärderingen ingår också att analysera och bedöma de indikatorer som används för att följa upp verksamheten och föreslå förbättringar.

Uppdraget slutrapporteras till kund i februari 2020 och kommer kort därefter att presenteras för regeringen.