Oxford Research har under 2021 upphandlats för att utvärdera arbetsträningsplatser inom ramen för ESF-projektet MIA Vidare. Projektet stöttar personer i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden.

På uppdrag av Samordningsförbundet i Södertälje och Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem kommer Oxford Research att utvärdera en del av ESF-projektet MIA Vidare. Projektet vänder sig till personer i arbetsför ålder och som är i behov av stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Deltagarna har ofta en komplex situation och behöver ett samordnat stöd för att bli självförsörjande. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller andra orsaker ska projektet öppna dörrar mot arbetsmarknaden.

Oxford Research kommer att utvärdera delprojekten i Södertälje respektive i Huddinge, Botkyrka och Salem. Utvärderingens syfte är att bedöma nyttan av upphandlade arbetsträningstjänster i relation till projektets målsättningar, projektdeltagarnas behov och de samverkande parternas behov. Utvärderingen ska bidra till lärdomar om hur stöd kan utformas på bästa sätt i framtida initiativ.

Arbetet med utvärderingen pågår mellan maj och oktober. Dokumentstudier, intervjuer och bearbetning av kvantitativa data kommer att ligga till grund för de bedömningar som görs.