Oxford Research har fått i uppdrag av Svenska institutet att utvärdera myndighetens strategi för Östersjösamarbete under 2016–2021.

Utvärderingen ska komplettera en resultatanalys som Oxford Research genomförde under vintern 2020–2021.

Syftet med utvärderingen är att bistå Svenska institutet i myndighetens återrapportering till Utrikesdepartementet.

I uppdraget ingår att utveckla och komplettera den befintliga resultatanalysen med resultat från 2021, att analysera måluppfyllelse och studera vad som fungerat bra och mindre bra i genomförandet av strategin. Rapporten ska bidra med rekommendationer om hur verksamheten ska utformas under nästa strategiperiod som påbörjas 2022.

Svenska institutet är en myndighet under Utrikesdepartementet som har i uppdrag att sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.