Under perioden 2018-2021 har Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att främja omställningen mot en smart industri i regionerna. Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera myndighetens insatser.

Tillväxtverkets uppdrag Smart industri i regionerna (SMIR) syftar till att skapa förutsättningar för industrin och industrinära tjänsteföretag att öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga. Uppdraget innebär bland annat att Tillväxtverket ska stimulera och verka för genomförandet av regeringens nyindustrialiseringsstrategi, Smart industri.

Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera Tillväxtverkets insatser mot regionerna. Utvärderingen genomförs i tre parallella spår:

  • Projektportfölj: kartläggning av projekt samt analys av innehåll och prestationer vid uppdragets slut.
  • Övergripande genomförande: analys av Tillväxtverkets insatser och bedömning av hur projekt samt allmän dialog och mötesplatser stärker regionalt utvecklingsansvariga och andra aktörer.
  • Resultat och effekter: analys och bedömning av de resultat och bidrag till effekter som genereras hos regionalt utvecklingsansvariga och främjandesystemet samt i längden vad detta innebär för industrin och industrinära tjänsteföretag.

Utöver dessa tre spår kommer utvärderingen att föra löpande dialog med Tillväxtverket om uppdragets genomförande och delta i seminarier och träffar som genomförs som en del av regeringsuppdraget.

Uppdraget levereras genom en första delrapport i februari 2020 och slutrapporteras i januari 2021. Fokus för slutrapporten kommer att vara på uppnådda resultat och effekter av Tillväxtverkets insatser.