Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera Stiftelsen Utbildning Nordkalottens verksamhet under perioden 2016–2019. Utvärderingen syftar till att ge en övergripande bild av stiftelsens verksamhet med avseende på resultat, kvalitet, kostnadseffektivitet, ledning och organisation.

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Utbildning Nord) bildades 1991 genom en överenskommelse mellan Sverige, Norge och Finland. Dess huvudsyfte är att anordna och utveckla utbildningar som är anpassade till den regionala arbetsmarknadens behov samtidigt som nationella behov och deltagarnas egna kunskapsbehov beaktas. Som en del av stiftelsens nordiska vision strävar den efter att ge deltagarna en yrkeskompetens som bidrar till ökad rörlighet mellan de nordiska ländernas arbetsmarknader. Stiftelsen har djupa samarbeten med näringslivet, kommuner, relevanta arbetsförmedlingar och andra myndigheter.

Oxford Researchs uppdrag består i att utvärdera Utbildning Nords verksamhet under perioden 2016–2019. Utvärderingen ämnar granska, utvärdera och bedöma Utbildning Nords styrning och verksamhet i syfte att ge en övergripande bild av utbildningen med avseende på resultat, kvalitet, kostnadseffektivitet, ledning och organisation. Fokus för utvärderingen är utbildningens bidrag till det nordiskt utbytet, utbildningens överensstämmelse med arbetsmarknadens behov och uppnådda resultat av verksamheten. Genomförandet består av statistik- och dokumentstudier, djupintervjuer med anställda på Utbildning Nord och en enkätstudie med externa samarbetsparter.

Studien presenteras i en skriftlig rapport och genom en muntlig presentation för Utbildning Nords styrelse. Studiens slutsatser och rekommendationer ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete inom stiftelsen.