Validering är en angelägen fråga av såväl utbildningspolitiska som arbetsmarknadspolitiska och näringslivspolitiska skäl. Oxford Research har uppdragits av Västra Götalandsregionen att utvärdera Validering Väst, den regionala plattformen för kompetensfrågor.

Validering kan kortfattat beskrivas som en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av de kunskaper och kompetens (erfarenheter, färdigheter, kunskaper och förmågor) en person besitter oberoende av hur de förvärvats.

Både EU och OECD framhåller validering som ett viktigt verktyg för ökad rörlighet på arbetsmarknaden. I Sverige har regeringen tillsatt en Valideringsdelegation (2015–2019) med uppdrag att verka för mer effektiva och långsiktiga strukturer för validering på regional och nationell nivå. Den regionala nivåns roll i att åstadkomma samverkan kring validering prioriteras i såväl den nationella strategin som i mål- och villkorsbesluten för regionalt utvecklingsansvariga.

Oxford Research har uppdragits av Västra Götalandsregionen att utvärdera den regionala plattformen för kompetensfrågor, Validering Väst. Utvärderingen omfattar såväl processen (verksamheten) som resultatet av verksamheten, med fokus på relevans och effektivitet, nyttiggörande och mervärde, resultat och effekter samt verksamhetens bidrag till övergripande styrdokument. I tillägg kommer tre fallstudier att genomföras i syfte att belysa illustrativa fall av validering i Västra Götalandsregionen.

Materialinsamlingen består av strukturerade dokumentstudier samt intervjuer med berörda interna och externa aktörer.

Uppdraget påbörjas i november 2018 och slutrapporteras till Västra Götalandsregionen i mars 2019.