Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera projektet Välfärdsteknologiska testlabs (VälTel). Uppdraget går ut på att bedöma vilka resultat som har uppnåtts samt hur dessa bidrar till att uppfylla projektets mål.

Interreg-projektet VälTel syftar till att fungera som en plattform för företag, kommuner, regioner och landsting som vill testa och utveckla innovativa lösningar inom välfärden. Utvärderingsuppdraget är i grunden både bakåtblickande – sett till VälTels insatser för att erbjuda en innovationsplattform för relevanta aktörer – och framåtblickande – sett till hur projektgenomförandet kan förbättras och ge underlag för framtida projekt.

Utvärderingen kommer dels att undersöka specifika resultat relaterade till respektive insatsområde, dels att undersöka projektet ur ett överblickande perspektiv med det gränsöverskridande mervärdet som utgångspunkt.