Oxford Research ska utvärdera Fiscalis 2020 och Customs 2020.

Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DG TAXUD) har uppdragit åt Oxford Research att utvärdera två program; Fiscalis 2020 och Customs 2020. Dessa är två åtgärdsprogram som stödjer EU:s skattepolitik respektive tullpolitik. Dessa politikområden är i sig vitt skilda. Den europeiska tullunionen innebär gemensamma regler för gränskontroller och insamling av tullavgifter för medlemsländerna. Skattepolitiken å sin sida är framförallt nationell, med viss koordinering och harmonisering för att undvika bedrägeri och skatteflykt inom EU:s inre marknad.

Trots skillnaderna har programmen gemensamt att de finansierar aktiviteter som hjälper nationella myndigheter att samarbeta, dela information och att utveckla gemensamma processer och arbetssätt. Tanken bakom dessa satsningar är att nära samarbete och stärkt tillit mellan nationella myndigheter är en förutsättning för att politikområdena ska vara framgångsrika.

Vår metod för utvärderingarna innefattar en inledande sammanställning av aktivitetsresultat, som följs av mer ingående undersökningar för att skapa en uppfattning om vad programmen har haft för betydelse för de myndigheter som har varit involverade. Detta innebär bland annat skrivbordsstudier, enkätundersökningar, och framförallt tematiska fallstudier om hur ett urval av programmens resultat faktiskt används.

Oxford Research AB leder utvärderingarna som genomförs i samverkan med Coffey. Varje utvärdering kommer att ha ett expertråd bestående av tre personer som ger löpande rådgivning. Economisti Associati, som innehar ramavtalet med DG TAXUD, kommer att ha en kvalitetssäkrande funktion.