Under ledning av Fyrbodals kommunförbund pågår just nu ett projekt för att undersöka och utveckla potentialen för intermodala transporter i Nordvästra Västra Götaland (Fyrbodal) och Østfold. Oxford Research har blivit utvalda att utföra den första delen i detta projekt, en varuflödesanalys för att svara på frågorna om total godsmängd, genom vilka stråk som godset går, vilka avsändningsplatserna är och vilka destinationerna är.