Via ett ramavtal med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har Oxford Research fått två nya utredningsuppdrag. Båda rör förutsättningarna för att bedriva strålsäkerhetsforskning i Sverige och specifikt forskningsfinansiering samt tillgång till infrastruktur.

Bakgrunden till utredningarna är det förslag till strategi för kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet som SSM presenterade 2022 och som Oxford Research även bidrog till. I strategiförslaget finns två rekommenderade insatser som blir verklighet i och med de nya uppdragen:

  • En utredning av finansieringsbehoven för forskningsinfrastruktur
  • En utredning av hur forskningsmedel från EU kommer svenska forskare till del och hur medlen bidrar till kompetensförsörjningen i Sverige

I uppdragen kommer Oxford Research att genomföra fallstudier för att kartlägga vilka faktorer som påverkar fördelningen av EU:s forskningsmedel, specifikt från Euratom. Vi kommer även att genomföra intervjuer med svenska forskare för att förstå vilka behov av forskningsutrustning som finns i dag och i framtiden.

Slutrapporterna ska levereras i slutet av juni 2023.

Vad är forskningsinfrastruktur?

Begreppet omfattar flera saker som alla påverkar förutsättningarna för att bedriva forskning. Det kan bland annat vara databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg, exempel som Vetenskapsrådet lyfter fram på sin hemsida.

I uppdraget för SSM har Oxford Research valt att begränsa sig till fysisk infrastruktur, det vill säga laboratorier och andra tekniska faciliteter samt verktyg och utrustning.