På uppdrag av Skolverket kommer Oxford Research att kartlägga samverkan mellan olika aktörer inom vuxenutbildningen och beskriva modeller för effektiv samordning av insatser.

Skolverket har i sitt uppdrag som ansvarig för uppnåendet av målen i European Agenda for Adult Learning 2014-2015 att bidra med exempel på fungerande samverkansformer för vuxenutbildning på de grundläggande nivåerna. Syftet med detta uppdrag är att bidra till att öka kunskapsunderlaget om hur samverkan mellan olika aktörer inom vuxenutbildningen ser ut och beskriva modeller för effektiv samordning av insatser mellan kommunens vuxenutbildning och andra verksamheter.

Området är inte outrett men det finns behov av ytterligare studier i syfte att öka kunskapen om vuxenutbildningens samverkansformer. Oxford Research kommer att genomföra kartläggningen som en enkät till till samtliga ansvariga rektorer i varje kommun. Den slutgiltiga rapporten kommer att vara klar och presenteras i september 2015. Den ska fungera som underlag för att utveckla tillgången till och anpassningen av vuxenutbildningen utifrån målgruppens behov.

För mer information kontakta analytiker Caroline Holmgren på caroline.holmgren@oxfordresearch.se