Oxford Research har genomfört ett uppdrag för regionerna i Mellansverige samt Länsstyrelsen i Stockholms län, som gick ut på att kartlägga befintliga förmågor inom additiv tillverkning (3D-printing). Studien ska ligga till grund för en gemensam satsning på additiv tillverkning i Mellansverige.

Oxford Research fick i april 2018 i uppdrag att genomföra en kartläggning av befintliga förmågor inom additiv tillverkning i Mellansverige. Uppdraget genomfördes som en intervjustudie med regionala utvecklingsaktörer och nationella experter, en dokumentstudie av forskning och tidigare studier, regionala sammanställningar och styrdokument samt en workshop med regionala aktörer. Det samlade materialet analyserades och presenteras i en rapport i form av en storregional kartläggning, en nationell utblick, en SWOT-analys av regionala styrkor och svagheter samt slutsatser och rekommendationer.

Resultatet av studien pekar på att Mellansverige utgör en funktionell samverkans-geografi för en gemensam satsning på additiv tillverkning. Genomgången av regionala strategier och styrkeområden pekar vidare på en hög grad av överensstämmelse mellan regionernas styrkeområden och områden med stor tillämpningspotential för additiv tillverkning. Studiens slutsatser är att:

  • En mångfald av förmågor avseende tekniker och tillämpningar finns representerade i Mellansverige.
  • I Mellansverige finns framstående kunskapsutveckling på universitet, regionala högskolor och industrinära forskningsinstitut.
  • I Mellansverige kan man urskilja två geografier med starka miljöer inom additiv tillverkning: Örebro-Karlskoga och Stockholm-Uppsala-Gävleborg.
  • Det finns en betydande kritisk massa inom industrin i Mellansverige för applikation av additiva tillverkningsmetoder.
  • Det finns ett stort behov av insatser för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom alla led av den additiv tillverkningsprocessen.
  • Det finns ett behov av höjd kunskapsnivå och utökande resurser i stödsystemet.

Mot bakgrund av ovanstående slutsatser presenteras ett antal rekommendationer för en gemensam satsning på additiv tillverkning i Mellansverige.

Se fler publikationer →