Uppdragsgivare: Post- och telestyrelsen (PTS)

Posten AB ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten, vars omfattning och tillämpning framgår av 3 kap. 1 och 2 §§ postlagen (2010:1045). I postlagen anges vilka krav på den samhällsomfattande posttjänsten som PTS ska ställa i tillståndsvillkoren. Villkoren innebär att expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas.

Posten uppdaterar och förändrar ombudsnätet i samband med att nya centrala avtal tas fram, vilket sker vart femte år. Den senaste omförhandlingen skedde hösten 2010 och innebar införandet av Ombudsnät generation III.  Det nya ombudsnätet har resulterat i att PTS och Posten har fått ta emot ett antal klagomål från allmänheten.

För att säkerställa att grundläggande krav i lagstiftning och tillståndsvillkor inte åsidosätts i samband med förändringsprocessen, upprättade PTS den 27 januari 2011 ett tillsynsärende. Utredningen i ärendet syftar till att undersöka huruvida Postens ombudsnät efter förändringarna uppfyller de krav som kan ställas på den samhällsomfattande posttjänsten. En väsentlig utgångspunkt för denna bedömning har varit Postens interna riktlinjer för etablering av ombud.

Postens NKI-mätningar (Nöjd Kundindex) avseende Postombuden visar att kundnöjdheten avseende Postombuden totalt sett är hög. PTS rapport Befolkningens användning av post- och betaltjänster 2011visar att nöjdheten med tillgänglighet och service vid Postens olika serviceställen har sjunkit men är fortfarande hög.

I och med införandet av ombudsnät generation III sade Posten upp avtalen med många mindre Postombud och idag tillhör cirka 75 procent av ombuden de stora livsmedelskedjorna. Den nya etableringspolicyn innebär i praktiken att ombud ofta etableras på handelsplatser utanför stadskärnor.

Utifrån det underlag Oxford Research har fått ta del av är den generella slutsatsen av utredningen att servicenät ett till stora delar uppfyller den samhällsomfattande posttjänsten. För att säkerhetsställa att Postens nät uppfyller användarnas behov finns ett antalviktiga förbättrings områden och utmaningar att bevaka inför framtiden

Slutsatser:

  • Den försämrade tillgängligheten i avstånd har framföra allt skett i glesbygd och tätortsnära glesbygd samt i vissa tätorter. Detta kan innebära ett hot mot småföretagare på landsbygden.
  • Genom de centrala avtalen med Ica, Coop och Axfood begränsas ombudsnätet vilket innebär ett hot mot den samhällsomfattande posttjänsten.
  • Etablering av ombud på stora handelsplatser utanför stadskärnor innebär ofta långa restider med allmänna kommunikationer som riskerar att inte uppfylla Postens riktlinjer och den samhällsomfattande posttjänsten.
  • Människor med funktionsnedsättning kan komma att utgöra en riskgrupp i framtiden om utvecklingen mot att etablera postombud på handelsplatser utanför stadskärnor fortsätter.
  • Avvikelser i avstånd i förhållande till Postens riktlinjer beror till stor del på att Posten måste förhålla sig till postnummersystemet och att aviseringsområden inom ett postnummer inte kan splittras. 
Se fler publikationer →