Uppdragsgivare: Diskrimineringsombudsmannen

Denna rapport ger en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige och på svenska förhållanden de senaste tio åren inom området diskriminering vid rekryteringsprocesser i arbetslivet. Rapporten är framställd på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Forskningsöversikten är kopplad till det prioriterade området rekrytering som DO har pekat ut som extra viktigt att arbeta med långsiktigt. Rapporten fungerar som ett stöd i DO:s arbete och för andra som arbetar med diskriminerings- och/eller rekryteringsfrågor.

I rapporten redovisas bland annat forskning om förekomsten av diskriminering, processer som skapar och reproducerar diskriminering vid rekrytering samt framgångsfaktorer för en rekrytering utan diskriminering. De metoder som använts är litteratursökningar i databaser samt intervjuer med forskare inom fältet.

Se fler publikationer →