Uppdragsgivare: Diskrimineringsombudsmannen

Enligt Nationalencyklopedin kan islamofobi definieras som en “rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är en religion som leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara”. Begreppet islamofobi har vuxit fram under de senaste decennierna, men negativa attityder, fördomar och fientlighet gentemot islam och muslimer sträcker sig ur ett globalt perspektiv så långt tillbaka som till 700-talet. I Sverige har islamofobi till stor del studerats genom enkätundersökningar, såsom Integrationsbarometern. Några studier har även fokuserat på hur islamofobin tar sig uttryck i form av diskriminering av personer med muslimsk eller förmodad muslimsk bakgrund i deras vardag, inom utbildningsväsendet, på internet, på arbets- och bostadsmarknaden etc., samt hur denna diskriminering och trakasserier upplevs av muslimer.

I denna rapport har Oxford Research grävt djupare i den forskning som bedrivits vid universitet och högskolor i Sverige under det senaste decenniet. Rapporten är framtagen på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Se fler publikationer →