Utvärdering av Tillväxtverkets stöd

Oxford Research har i uppdrag att utvärdera Tillväxtverkets process- och dialogbaserade stöd till Glasrikeuppdraget (2012-2017). Utvärderingen syftar till att bidra med lärande för Tillväxtverkets fortsatta arbete inom Glasrikeuppdraget och för framtida dialogbaserat arbete. En halvtidsutvärdering slutfördes i augusti 2016.

Glasrikeuppdraget är ett regeringsuppdrag till länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Glasriket är en delregion som innefattar de fyra kommunerna Lessebo, Uppvidinge, Emmaboda och Nybro. Tillväxtverket har arbetat dialogbaserat, vilket inneburit att myndigheten i dialog med berörda kommuner, regioner och länsstyrelser har identifierat behov och utmaningar och sedan, utifrån identifierade behov, genomfört strategiska satsningar. Inom ramen för det dialogbaserade arbetet har Tillväxtverket tagit rollen som intermediär och arbetat för att underlätta och konfigurera samverkan mellan lokala, regionala och nationella aktörer i och utanför Glasriket.

Metodologiskt innehåller utvärderingen en större dokumentstudie där projektrapportering, interna loggböcker och mötesprotokoll sammanställts och analyserats. Studien innehåller även en större intervjustudie med 37 respondenter. Utvärderingen har varit teoridriven och utgått från forskning på intermediärer. Intermediärer har generellt studerats inom ramen för forskning på innovationssystem. I denna utvärdering har intermediärbegreppet applicerats på ett regionalt utvecklingsprojekt och ett ramverk för hur en nationell myndighet kan ta rollen som intermediär i en regional utvecklingskontext har använts för att bedöma Tillväxtverkets insatser i uppdraget.

För mer information kontakta gärna August Olsson, august.olsson@oxfordresearch.se, (+46) 72 732 89 73 eller Ylva Grauers Berggren, ylva.grauers@oxfordresearch.se, (+46) 702 96 54 49

Se fler publikationer →