I en ny rapport till Europaparlamentet framhålls att Sverige varit framgångsrikt i att integrera jämställshetsprincipen i ett urval av de nationella operativa programmet inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. Samtidigt kvarstår flera utmaningar kopplade till uppföljning, mätning och utvärdering av principen.

Under hösten 2018 skrev Oxford Research en landrapport om Sveriges integrering av jämställdhet som horisontell princip i de operativa programmen som finansieras av EU: s sammanhållningspolitik (2014–2020). Syftet med studien var att bidra med ökad kunskap om hur och på vilka sätt EU:s sammanhållningspolitik bidrar till jämställdhet i Sverige, samt hur detta kan förbättras ytterligare. Den svenska rapporten, tillsammans med landrapporter som sammanställdes för övriga medlemsstater av andra leverantörer, användes som underlag för Europaparlamentet för utformandet av programperioden efter 2020 för EU:s sammanhållningspolitik.

Datainsamlingen bestod av dokumentstudier av partnerskapsöverenskommelsen, tre operativa program (två finansierade av europeiska regionala utvecklingsfonden och ett finansierat av europeiska socialfonden) samt tre djupintervjuer med programansvariga.

En slutsats i rapporten var att de svenska operativa programmen som granskats har integrerat jämställdhetsprincipen i stor utsträckning, men att de fortfarande finns problem kopplade till uppföljning, mätning och utvärdering av principen.

Se fler publikationer →