Uppdragsgivare: Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner

Oxford Research har genomfört en kartläggning av hur hamnar i Karlskrona kommun, Ronneby kommun och Karlshamns kommun kan utvecklas. Hamnarna består i många fall av traditionella fiskehamnar vars användning idag delas mellan fiskenäring, fasta båtplatser och gästhamnsverksamhet. Uppdraget har varit aktuellt på grund av två anledningar, dels för att stora delar av Blekinge skärgård tills nyligen har varit militärt skyddsområde och dels på grund av att det saknas en sammanhållen strategi kring hur de kommunala hamnarna ska utvecklas. Oxford Research har utöver kartläggningen av hamnarna även genomfört en omvärldsanalys och en analys av turistströmmarna i Blekinge. Tillsammans har dessa delar resulterat i att Oxford Research fastställt ett antal rekommendationer, vilka presenteras nedan.

Dessa rekommendationer kan även användas som en utgångspunkt för läsningen av rapporten (länk nere till vänster). Rekommendationerna sammanfattar i flera fall flera punkter och är av en övergripande karaktär och det kan därför vara intressant att gå djupare in i materialet och ta del av den bakomliggande informationen i många fall. Mer utförliga rekommendationer finns därför i kapitel 8 av rapporten.

Oxford Research rekommenderar kommunerna att:

  • Visa på en tydligare politisk vilja vad gäller (1) hamnarnas användning, (2) en långsiktig strategi för hur båtturism, fiskenäringen och fritidsbåtar ska kunna samsas i kommunernas hamnar, samt (3) dessa hamnars driftsformer.
  • Ansvaret för gästhamnsverksamhet i Karlskrona kommuns hamnar förs över från den tekniska förvaltningen till motsvarande fritids- och kulturförvaltning, för att på så sätt dra nytta av den erfarenhet av turism och marknadsföring som där finns.
  • De strategier som finns rörande utveckling av skärgården genom Blekinge Arkipelag, i form av skärgårdsprogram, samverkansplaner och översiktsplaner används i framtagandet och fastställandet av en gemensam strategi för skärgården.
  • Initialt satsa på en hamn i varje kommun och genom en servicehöjning skapa tre destinationer i Blekinge Arkipelag som sedan kan fungera som utgångspunkter för båtturism till de mindre gästhamnarna.
  • Samarbeta sinsemellan i en gemensam marknadsföring av skärgården för att få ett större genomslag. Detta samarbete kan med fördel inkludera Region Blekinge och även omgivande kommuner.
  • Tydliggör vad hamnens ytor ska användas till i relation till fiskenäringen, båtplatser och gästhamnsverksamhet och se till att den uppdelning som finns efterlevs.
Se fler publikationer →