Oxford Research har kartlagt riskkapitalstrukturna i Örebro och Västmanlands län. Analysen visar bland annat att tillgången till externt kapital är långt ifrån det största tillväxthindret för företagen i länen.

Oxford Research har under perioden februari-mars 2019 kartlagt strukturerna för riskvillig finansiering i Örebro och Västmanlands län. Kartläggningen syftade till att fungera som ett kunskapsunderlag för insatser på kapitalförsörjningsområdet i länen.

Oxford Researchs samlade analys av riskkapitalstrukturerna i de båda länen visar bland annat att:

  • Tillgången till externt kapital är långt ifrån det största tillväxthindret för företagen i länen – men upplevs vara ett större och växande problem i Örebro än i Västmanlands län.
  • Vad gäller extern finansiering är det lån och krediter som efterfrågas i störst utsträckning, följt av finansiering från familj och vänner, följt av statligt stöd och bidrag. Externt ägarkapital efterfrågas i lägst utsträckning.
  • De allra flesta företag som söker lånefinansiering beviljas denna. Det tycks inte finnas några systematiska skillnader mellan män och kvinnor. Däremot har de minsta företagen svårare att få finansiering.
  • Finansieringen i de tidigaste faserna är relativt sett bättre tillgodosedd i Västmanlands län, samtidigt som företag i Västmanlands län upplever en större brist på finansiering i kommersialiserings/expansionsfasen.
  • Kapitalförsörjningsstrukturen är något mer mogen i Västmanlands län än i Örebro län. Detta avser både matchningen mellan utbud och efterfrågan och samspelet mellan systemets aktörer.

Mot bakgrund av analysen lämnades följande fyra rekommendationer till regionerna:

  1. Undersök möjligheterna att nyttja Saminvests matchningserbjudande på ägarkapitalsidan i Örebro län.
  2. Tydliggör vems behov den regionala kapitalförsörjningsstrukturen ska möta.
  3. Samordna kapitalförsörjningserbjudandet i länen så att systemet upplevs som transparent och enhetligt.
  4. Betrakta inte stödsystemet som ett sätt att göra företagen redo för riskkapital.

Ta del av hela rapporten till höger.

För frågor om uppdraget, vänligen kontakta senioranalytiker Sofia Avdeitchikova, sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se, (+46) 730 55 00 16.

Se fler publikationer →